හංසි
on January 30, 2020 20 views

සමන් මල් පියල්ලේ, නිර්මාණය - නදී නිසංසලා,
Saman Mal Piyalle, H.R Jothipala,
Created by Nadee Nisansala
............................................................................
සමන් මල් පියල්ලේ සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
ප්‍රීතී වළාවන් එක්වී සංගීත රාවෙන් මත්වී
මගේ රංගනීයේ
සමන් මල් පියල්ලේ සඳේ රැස් කැරැල්ලේ //

වනේ මල් නෙළාලා ඔබේ ගෙල බඳින්නම්
රිදී පිනිදියෙන් මා ඔබේ නෙත් තෙමන්නම්
සාගරෙන් සොයාලා නිල් මැණික් ගෙනල්ලා
ඔබගේ වරලේ ගසලා ලස්සන බලන්නම්

සමන් මල් පියල්ලේ සඳේ රැස් කැරැල්ලේ //

සුදෝ සුදු වලාවෝ සිහින් ඉඟ ඔතන්නම්
ගංගාවේ ඉවුරේ ළංවී ඉඳින්නම්
අමරණීය ප්‍රේමේ සිහසුන් දරාලා
ඔබගේ කවදා හෝ මම දෑතම ලබන්නම්

සමන් මල් පියල්ලේ සඳේ රැස් කැරැල්ලේ //

Categories: Music
Be the first person to like this.