හංසි
on January 30, 2020 12 views

ගායනය - නිරංජලා සරෝජිනී,
නිර්මාණය - නදී නිසංසලා,
Kedinada Kudu / Niranjala Sarojini, Created by Nadee Nisansala
.............................
කෙදිනද කූඩු හදන්නට එන්නේ..........
කෙදිනද කූඩු වෙලා අප ඉන්නේ.........
සෞම්‍ය ප්‍රේම සඳ කිරණේ...............
කවදා තනිවන්නේ..........................

බිඳුනු සෙනෙහෙ දළු ලියලාලා විත්.........
වන පෙත ඒකාලෝක කෙරේ...............
මා පිය හිමි ඔබ වේ විඩාවෙන්..............
දුර එනතුරු දොරකඩ රැම ඉන්නට..........
සෞම්‍ය ප්‍රේම සඳ කිරණේ..................
කවදා තනිවන්නේ.............................

දෙපය දොවා පිණි දිය දෝරේ.................
පිය බිරිඳක වූදා නේද අගේ....................
මා හිස සිඹ දොඩනා කතන්දර................
රසමසවුළු සුවදේ තුඩ තබනට.................
සෞම්‍ය ප්‍රේම සඳ කිරණේ...................
කවදා තනිවන්නේ...............................

Categories: Music
Be the first person to like this.