පිළිකා නාශක බහු රෝග නිවාරකය කටු අනෝදා (Annona muricata) පිළිකාවලට ඇති රසායන ප්‍රතà·...View More
Be the first person to like this.
🔴දික්කසාදය.🔴 ======== බුකියෙන් දිනක් පණිවිඩයක් ලැබුනි. “හාමුදුරුවනේ පොඩ්ඩà¶...View More
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.
Load More